item(s)
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw winkelwagen.

Items toevoegen

Welcome in a world of quality

ALGEMENE VOORWAARDEN:


1) Leveringstermijn:

De leveringstermijnen zijn niet bindend. Indien wij door een geval van overmacht zouden verplicht zijn onze leveringen geheel of gedeeltelijk te staken dan kan dit wel aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst, maar niet tot het eisen van enigerlei schadeloosstelling.
Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen basis voor schadebedingen vormen, tenzij uitdrukkelijk afgesproken bij bestelling.


2) Prijs:

Onze prijzen gelden voor goederen die door de koper in onze magazijnen worden afgehaald. Tenzij anders is overeengekomen, behouden wij ons het recht voor op elk moment prijsaanpassingen door te voeren op de volledige of nog te leveren deel van de bestelling. De oorzaak van dergelijke prijsaanpassing kan voortkomen uit bv. prijswijzigingen bij de leverancier, douanerechten, wisselkoersen, transportprijzen, sociale wetten,...
De prijzen, in onze catalogussen en andere publicaties zijn louter informatief en verbinden ons niet.


3) Betaling:

Tenzij anders bepaald, zijn al onze facturen tegen de vervaldag contant betaalbaar aan onze sociale zetel.
Voor bedrukkingsopdrachten en goederen die niet standaard op voorraad zijn, kan steeds de integrale betaling van de bestelling worden gevraagd.
In geval van niet-betaling van de factuur zullen er van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn a rato van 1% per maand, te rekenen op het factuurbedrag vermeerderd met de eventuele verhogingsbedingen. Ten titel van administratie- en inningskosten zal bij niet-betaling van de factuur op haar vervaldag het factuurbedrag forfaitair en onherleidbaar verhoogd worden met 15%, met een minimum van 100€, dit onverminderd de toepassing van de verwijlintresten. In deze vergoeding zijn de gerechts- en uitvoeringskosten niet inbegrepen. Dit doet geen afbreuk aan alle andere rechten en schadevergoedingen te onzen gunste.
Indien bij maandelijkse afbetaling een enkele betaling niet op tijd gedaan wordt, is de gehele nog te betalen som automatisch en onmiddellijk opeisbaar.


4) Wanprestatie:

Bij niet-tijdige betaling van onze facturen behouden wij ons tevens het recht voor toekomstige leveringen te schorsen of bestellingen te annuleren.
Voor bedrukkingsopdrachten en goederen die niet standaard op voorraad zijn, blijft de koper gehouden tot betaling van de reeds op maat geproduceerde en/of bedrukte goederen.


5) Klachten:

Om ontvankelijk en geldig te zijn moeten de gebeurlijke klachten betreffende de facturen schriftelijk en aangetekend ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Betwistingen over kleur kunnen enkel basis zijn van schadebedingen indien vooraf uitdrukkelijk een printproef op het gewenste materiaal gevraagd wordt ter evaluatie van de kleur.


6) Eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven de eigendom van Allo Canopy BVBA tot de volledige betaling van de prijs in overeenstemming met artikel 3 (Betaling).
Indien de koper geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de voorwaarden, namelijk in geval van laattijdige betaling, heeft de verkoper het recht, na aanmaning, de goederen terug te eisen en de koper de plicht ze terug te bezorgen.
Tot op dat ogenblik is het de klant uitdrukkelijk verboden over de producten in welke vorm ook te beschikken of te verpanden.
De klant is aansprakelijk voor de schade die aan de producten sedert de levering zouden zijn toegebracht. Dit blijft gelden na een eventueel tussengekomen faillissement van de klant.


7) Rechtsbevoegdheid:

Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde en de vredegerechter van het kanton Geraardsbergen bevoegd om de geschillen te beslechten. De verkoper blijft evenwel gerechtigd om te dagvaarden op de woonplaats van de klant.

Door het aanvaarden van onze facturen hecht de klant zijn akkoord aan de hierboven genoemde voorwaarden.